Bună ziua!
Vă rugăm să utilizați un alt browser pentru a vedea conținutul acestei pagini. Vă recomandăm să utilizați Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge sau Safari.

Strada Copilului 18, București, 012178, România


+40 21 224 60 94
sales@elko.ro

Politica de Confidențialitate

1. Prevederi generale1.1. Scopul prezentei „Politici de Confidențialitate” (denumită în continuare – Politica de Confidențialitate) este de a asigura Persoanelor Vizate informații privind scopul, baza legală, domeniul, condițiile de procesare, măsurile de protecție luate de Grupul ELKO, dar și privind drepturile Persoanelor Vizate în raport cu procesarea Datelor Personale. Informații suplimentare privind procesarea Datelor Personale pot fi incluse în contracte, notificări de confidențialitate și alte documente, dar și pe paginile de internet ale Grupului ELKO.

1.2. Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică ELKO și Societăților Grupului ELKO.

1.3. Grupul ELKO se îngrijește de confidențialitatea Persoanelor Vizate și protecția Datelor Personale, respectând dreptul Persoanelor Vizate la legalitatea Procesării Datelor Personale conform Regulamentului General privind Protecția Datelor și legislației naționale aplicabile și altor reglementări în domeniul confidențialității și Procesării Datelor Personale.

1.4. Grupul ELKO a implementat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția Datelor Personale împotriva accesului neautorizat, divulgării ilegale, pierderii accidentale, modificării, distrugerii și altor procesări ilegale.

1.5. Datele Personale sunt obținute direct de la Persoana Vizată și din serviciile utilizate de Persoana Vizată (de ex. în Sistemul de Comerț Electronic), dar și din surse externe (de ex. registre sau baze de date publice) sau alte persoane (de ex. persoane juridice reprezentate de Persoana Vizată, ai căror angajați, reprezentanți, uzufructuari sunt). Grupul ELKO poate înregistra conversații telefonice, video și/sau audio, poate stoca comunicări email sau documenta altfel interacțiunea Persoanei Vizate și comunicarea cu Grupul ELKO.

2. Termeni și abrevieri utilizate în Politica de Confidențialitate:2.1. Procesare – este o acțiune sau set de operații realizate cu sau fără mijloace automate asupra Datelor Personale sau seturilor de Date Personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, vizionarea, utilizarea, divulgarea prin expediere, distribuirea sau punerea la dispoziție în alt mod, coordonarea, combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

2.2. Procesator de Date – este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care procesează Date Personale în numele Operatorului de Date.

2.3. Operator de Date – Societatea Grupului ELKO ce procesează Date Personale ale Persoanei Vizate conform scopurilor și mijloacelor specificate ale Procesării Datelor Personale;

2.4. Persoana Vizată – potențial, curent, fost client al Grupului ELKO – persoană fizică, candidat la angajare, vizitator, vizitator și utilizator de website-uri (inclusiv Sistemul de Comerț Electronic), participant la evenimentele organizate de Grupul ELKO, angajat al persoanelor juridice (de exemplu, clienții Grupului ELKO, parteneri de afaceri, chiriași etc.), reprezentant, persoană de contact, persoană autorizată, uzufructuar și orice altă persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei Date Personale sunt Procesate de Grupul ELKO;

2.5. Sistemul de Comerț Electronic – sistemul de comerț electronic al Grupului ELKO utilizat de Societatea respectivă a Grupului ELKO (https://ecom.elkogroup.com sau altele);

2.6. ELKO – Societatea pe Acțiuni „ELKO Grupa”, nr. de înregistrare 40003129564, sediu social: Strada Toma nr. 4, Riga, LV – 1003, Letonia;

2.7. Grupul ELKO – ELKO și societățile sale dependente ce desfășoară activități în teritoriile Uniunii Europene și Spațiului Economic European;

2.8. Societate a Grupului ELKO – o societate ce aparține Grupului ELKO;

2.9. Date Personale – orice informații aferente persoanei fizice identificate sau identificabile (Persoana Vizată).

2.10. Regulamentul General privind Protecția Datelor – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la Procesarea Datelor Personale și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE.

3. Informații despre Operatorul de Date3.1. Fiecare Societate a Grupului ELKO poate fi un Operator de Date, Procesator de Date sau Operator Comun pentru procesarea Datelor Personale ale Persoanei Vizate.

3.2. Operatorul de Date este Societatea din Grupul ELKO ce a obținut Datele Personale ale Persoanei Vizate, de exemplu, pe baza unei relații contractuale sau anterior stabilirii unei relații contractuale, prin depunerea unei solicitări către Persoana Vizată sau vizitând sediul Societății din Grupul ELKO sau altfel.

3.3. Lista Societăților Grupului ELKO și informațiile de contact ale acestora, dar și adresa website-ului unei anumite societăți, sunt disponibile la: https://www.elkogroup.com/contacts.

4. Scopurile Procesării Datelor Personale4.1. Grupul ELKO procesează Datele Personale în principal în următoarele scopuri:
4.1.1. Respectarea cerințelor legale;
4.1.2. Încheierea și executarea contractelor;
4.1.3. Pentru înregistrarea unui client în Sistemul de Comerț Electronic, pentru asigurarea funcționării Sistemului de Comerț Electronic și pentru îmbunătățirea funcționării;
4.1.4. Pentru plasarea comenzilor, livrarea produselor, îndeplinirea obligațiilor de garanție a produsului;
4.1.5. Pentru întocmirea facturilor, decontări;
4.1.6. Pentru identificarea clientului/Persoanei Vizate;
4.1.7. Pentru asigurarea comunicării;
4.1.8. Pentru activitățile Grupului ELKO, inclusiv pentru asigurarea funcțiilor administrative, contabile și de arhivare;
4.1.9. Pentru asigurarea cursului procesului de selectare a personalului Grupului ELKO și pentru asigurarea intereselor juridice ale Grupului ELKO în măsura în care sunt legate de selectarea personalului;
4.1.10. Pentru implementarea drepturilor Grupului ELKO;
4.1.11. Pentru activitățile de marketing ale Grupului ELKO (de ex. depunerea informațiilor și ofertelor, organizarea evenimentelor pentru partenerii de afaceri/angajați și membrii familiilor acestora și acoperirea în media și rețele sociale, promovarea recunoașterii imaginii Grupului ELKO);
4.1.12. Pentru supraveghere video la sediul Societății respective din Grupul ELKO, depozite și teritorii;
4.1.13. Pentru prevenirea și detectarea infracțiunilor penale;
4.1.14. Pentru obținerea și conservarea dovezilor în litigii civile;
4.1.15. Pentru revizuirea solicitărilor/plângerilor și altor documente;
4.1.16. În alte scopuri în cazuri justificate legal.

4.2. În oricare dintre cazurile la care se face referire în Clauza 4.1 din Politica de Confidențialitate, Grupul ELKO Procesează Datele Personale în măsura permisă de un scop specific al Procesării Datelor Personale și conform procedurilor impuse și permise de legile și reglementările aplicabile.

5. Baza legală pentru procesarea Datelor Personale5.1. Grupul ELKO procesează Datele Personale pe baza următoarelor temeiuri legale:
5.1.1. Pentru încheierea și executarea unui contract – Procesarea Datelor Personale este realizată pentru a asigura încheierea uni contract, prestarea unor servicii/vânzarea unor produse, proces de rezolvare sau soluționare a problemelor ce reies din contractul încheiat, dar și pentru luarea măsurilor anterior încheierii unui contract;
5.1.2. Pentru a îndeplini obligații legale – Procesarea Datelor Personale este necesară pentru ca Grupul ELKO să îndeplinească obligațiile specificate în legislația de reglementare, de exemplu, în raport cu cerințele administrative, contabile, de arhivare, regulamentele împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și respectarea sancțiunilor internaționale, dar și pentru a îndeplini solicitările instituțiilor de aplicare a legii, de supervizare și altor instituții în suma și conform procedurilor prevăzute în legislația de reglementare;
5.1.3. Pentru implementarea sau apărarea intereselor legitime – pe această bază, Datele Personale sunt procesate, de exemplu, pentru prevenirea și detectarea infracțiunilor penale aferente protecției proprietății, dar și pentru obținerea și conservarea dovezilor în litigiile civile (supraveghere video), colectarea datelor, prevenirea pierderii, pentru protecția drepturilor Grupului ELKO și intereselor clienților Grupului ELKO, partenerilor de afaceri, promovarea recunoașterii imaginii Grupului ELKO. Pe baza intereselor legitime ale Grupului ELKO, Datele Personale sunt procesate și în cadrul procesului de selectare a personalului Grupului ELKO. În aceste cazuri, se evaluează că nu se va deteriora Confidențialitatea Persoanei Vizate în cadrul Procesării.
5.1.4. Consimțământ – în unele cazuri, Grupul ELKO necesită consimțământ pentru Procesarea Datelor Personale. În acest cazuri, Persoana Vizată va fi informată separat despre scopul specific al Procesării. Persoana Vizată poate retrage consimțământul în orice moment.
5.1.5. Interese Publice – în anumite cazuri, Procesarea Datelor Personale ale Persoanelor Vizate poate fi realizată pe baza interesului general public. În majoritatea cazurilor, acestea pot fi cazuri excepționale în care Procesarea Datelor Personale trebuie să fie realizată în legătură cu amenințările nevăzute față de public sau o anumită Persoană Vizată, de exemplu, în legătură cu răspândirea COVID-19.

6. Categorii de date personale și tipurile acestora6.1. Cantitatea și categoriile Datelor Personale care vor fi procesate depind de scopul Procesării, care poate fi diferit în situații diferite. Grupul ELKO procesează în principal următoarele categorii și tipuri de Date Personale:
6.1.1. Date de identificare, cum ar fi codul numeric personal, data nașterii, date din documentele de identitate, inclusiv fotografie;
6.1.2. Informații de contact, cum ar fi adresa, numărul de telefon, adresa de email;
6.1.3. Date privind utilizarea Sistemului de Comerț Electronic, de exemplu, date privind accesările și numele de utilizator și parolele atribuite în Sistemul de Comerț Electronic, produsele achiziționate, activitățile realizată în mediul Sistemului de Comerț Electronic, habitatele de utilizare;
6.1.4. Date financiare, de exemplu, informații privind executarea plăților clientului în legătură cu produsele vândute de Grupul ELKO;
6.1.5. Detaliile contului, cum ar fi numărul contului bancar;
6.1.6. Date de fiabilitate și cercetare, cum ar fi datele privind disciplina plății contrapartidă, date ce permit Grupului ELKO să realizeze activități de cercetare a clienților aferente prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și verificarea respectării sancțiunilor internaționale, inclusiv scopul cooperări și dacă un partener de afaceri, reprezentantul acestuia, beneficiarul real este o persoană politică importantă;
6.1.7. Date obținute și/sau create în cursul îndeplinirii sarcinilor prevăzute în legislația de reglementare, de exemplu, date pe care Grupul ELKO este obligat să le furnizeze instituțiilor cum ar fi autorități fiscale, instanțe, autorități de aplicare a legii;
6.1.8. Date de comunicare și dispozitive, cum ar fi datele conținute în mesaje, email-uri, video-uri, fotografii și/sau înregistrări audio, dar și alte tipuri de date de comunicare și interacțiune colectate atunci când Persoana Vizată vizitează sediile Grupului ELKO (inclusiv utilizarea unei parole emise de Grupul ELKO) și evenimentele organizate sau la contactarea unei Persoane Vizate și date aferente vizitelor Persoanei Vizate pe website-urile Grupului ELKO (inclusiv vizite în Sistemele de Comerț Electronic).
6.1.9. Date profesionale, cum ar fi datele privind educația sau cariera profesională;
6.1.10. Datele Personale de categorie specială, cum ar fi datele privind adecvarea unui candidat la un post vacant pentru funcția ce va fi deținută.

7. Măsuri de Protecție a Datelor Personale7.1. Pentru protecția Datelor Personale, Grupul ELKO utilizează diferite măsuri de securitate tehnică și organizatorică pentru a proteja Datele Personale împotriva divulgării neautorizate, accesului neautorizat, pierderii, ștergerii, distrugerii (de ex. criptarea datelor, echipamente antiefracție, firewall, parole de securitate etc.).

7.2. Datele Personale sunt disponibile unui număr limitat de angajați ai Grupului ELKO și implică Procesatori de Date, care au nevoie de acestea pentru realizarea funcțiilor/sarcinilor oficiale respective, și care au cerințe de confidențialitate obligatorii.

8. Transferul / Divulgarea Datelor Personale8.1. Grupul ELKO poate transfera Datele Personale persoanelor cărora Grupul ELKO are dreptul să le divulge (de exemplu, Procesatorii de Date, furnizorii de servicii judiciare etc.) sau are obligația conform legislației de reglementare sau contractelor încheiate, sau dacă s-a obținut consimțământul Persoanei Vizate.

8.2. Societatea Grupului ELKO poate transfera Datele Personale în principal următorilor destinatari:
8.2.1. Altei Societăți a Grupului ELKO, dacă sunt prestate procese relevante aferente Procesării Datelor Personale în cadrul Grupului ELKO de către societatea respectivă sau în alte cazuri în care este permis prin legislația de reglementare;
8.2.2. Instituții și oficialități, cum ar fi autoritățile de supervizare, autoritățile fiscale, autoritățile de aplicare a legii, executori judecătorești, notari publici, instanțe, instituții de rezolvare a litigiilor în afara instanței;
8.2.3. Instituții de creditare și financiare, furnizori de servicii de asigurări, părți terțe implicate în executarea tranzacțiilor, decontărilor și raportărilor;
8.2.4. Consultanți financiari și judiciari, auditori;
8.2.5. Furnizori de sisteme informatice și baza de date;
8.2.6. Furnizori de servicii de colectare a datoriilor, cesionari, administratori în insolvență;
8.2.7. Alte persoane și furnizori aferenți prestării serviciilor pentru Grupul ELKO, inclusiv supraveghere video, furnizorii de servicii IT, telecomunicații, arhivare, servicii poștale etc.

8.3. Grupul ELKO nu transferă periodic sau sistematic Date Personale țărilor terțe (țări în afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European), deși, Datele Personale pot fi procesate de Procesatori de Date situați în țări terțe (de exemplu, dezvoltatori de soluții tehnice sau furnizori de servicii). În acest caz, la transferul Datelor Personale, Grupul ELKO asigură procedurile prevăzute în legislația de reglementare pentru asigurarea unui nivel al Procesării și protecției Datelor Personale echivalent cu Regulamentul General privind Protecția Datelor.

9. Durata stocării Datelor Personale9.1. Grupul ELKO nu stochează Date Personale mai mult decât este necesar scopului respectiv al Procesării Datelor Personale, sau mai mult decât este specificat în legislația de reglementare obligatorie.

9.2. Perioada stocării Datelor Personale depinde de scopul pentru care Datele Personale au fost obținute și dacă perioada de stocare este prevăzută în legislația de reglementare.

9.3. Grupul ELKO va stabili termenul Procesării Datelor Personale având în vedere, printre altele, data de finalizare a relației de afaceri, retragerea consimțământului Persoanei Vizate pentru Procesarea Datelor Personale și perioada legală în care Grupul ELKO sau Persoana Vizată își pot exercita interesele legitime (de ex. depunerea obiecțiilor și plângerilor sau intentarea unei acțiuni).

10. Profilare și luarea automată a deciziilor10.1. Grupul ELKO nu realizează profilare și luare automată a deciziilor în raport cu Persoana Vizată.

11. Cookies11.1. Societățile din Grupul ELKO utilizează cookie-uri pe website-urile lor. Cookie-urile utilizate și informațiile despre acestea sunt disponibile în Politica de Cookie a Grupului ELKO, disponibilă pe website-ul Societății respective din Grupul ELKO.

12. Supraveghere video12.1. Dacă Societatea respectivă din Grupul ELKO realizează supraveghere video, atunci în calitate de Operator al Datelor Personale obținute ca urmare a supravegherii video, se indică semne de informare privind supravegherea video situate la intrările în sediile/teritoriile relevante în care se realizează supraveghere video. Semnele de informare indică și scopul specific al supravegherii video.

12.2. Supravegherea video a Grupului ELKO poate fi realizată în principal în următoarele scopuri:
12.2.1. Prevenirea și detectarea infracțiunilor penale legate de protecția proprietății;
12.2.2. Pentru obținerea și conservarea dovezilor în litigii civile;

12.3. Supravegherea video este realizată fără înregistrare audio. În anumite cazuri, Societatea din Grupul ELKO poate realiza supraveghere video cu înregistrare audio, specificând acest lucru pe semnele de informare.

12.4. Următoarele condiții sunt îndeplinite pentru a atinge scopul supravegherii video:
12.4.1. Supravegherea video va fi realizată într-un perimetru astfel încât să nu se observe o parte de teritoriu mai mare decât este necesar pentru atingerea scopurilor supravegherii video;
12.4.2. Supravegherea video nu este realizată în locuri cu intimitate ridicată (facilități, dușuri, vestiare, bucătărie);
12.4.3. Datele Personale obținute în timpul supravegherii video sunt obținute de la Persoanele Vizate situate în zona de supraveghere video;

12.5. Datele Personale procesate în legătură cu supravegherea video (înregistrări video) realizată de Grupul ELKO vor fi stocate atât timp cât este necesar, stabilind o perioadă maximă de reținere de 90 (nouăzeci) de zile de la momentul înregistrării, dacă nu apare alt scop al Procesării (de ex. în legătură cu o anchetă penală). În general, timpul de stocare al înregistrărilor video este mult mai scurt decât cel de mai sus.

12.6. Categoriile de Date Personale care vor fi procesate în timpul supravegherii video – date vizuale (video) – înregistrări video, fixare foto, data, locul, ora înregistrării.

12.7. Datele Personale obținute în timpul supravegherii video pot fi transferate următorilor destinatari:
12.7.1. Autorități de aplicare a legii/supervizare, în cazurile prevăzute în legislația de reglementare la primirea unei solicitări motivate;
12.7.2. Societățile Grupului ELKO și împuterniciții acestora implicați în asigurarea administrării sistemului de supraveghere video sau realizarea scopului Procesării respective, furnizorii de servicii externe ce realizează sistemul de supraveghere video, furnizorii de servicii de securitate ce asigură servicii de securitate, furnizorii de servicii de asigurări pentru anchetarea cazurilor de asigurări, partenerii de afaceri ai Grupului ELKO (de exemplu, producătorii de produse, furnizorii, cumpărătorii) – ca probă în cazul unui litigiu asupra împachetării corespunzătoare, primirii, transferului etc. de produse, dar și alte persoane, într-o bază legală corespunzătoare;
12.7.3. Pentru Persoana Vizată – pe baza cererii scrise motivate.

12.8. La emiterea înregistrărilor video, Grupul ELKO se va asigura că nu sunt emise mai multe date decât sunt necesare pentru atingerea scopului respectiv al procesării Datelor Personale.

13. Drepturile Persoanei Vizate13.1. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, Persoana Vizată are următoarele drepturi cu privire la procesarea Datelor sale Personale:
13.1.1. Să primească confirmare dacă Societatea respectivă a Grupului ELKO procesează Datele Personale ale Persoanei Vizate și, dacă le procesează, să le și acceseze;

13.2. Să solicite corectarea Datelor Personale ale Persoanei Vizate dacă sunt inexacte, incomplete sau incorecte (Persoana Vizată nu are dreptul să solicite corectarea sau completarea înregistrărilor video, acest lucru fiind considerat falsificare sau denaturare a informațiilor);
13.2.1. Să solicite ștergerea Datelor Personale ale Persoanei Vizate;
13.2.2. Să restricționeze Procesarea Datelor Personale ale Persoanei Vizate;
13.2.3. Să obiecteze față de Procesarea Datelor Personale ale Persoanei Vizate, dacă Procesarea are loc pe baza intereselor legitime ale Societății din Grupul ELKO;
13.2.4. Să primească Datele Personale depuse de o Persoană Vizată la Societatea respectivă din Grupul ELKO și procesate pe baza consimțământului sau executării contractului în formă structurată în unul dintre formatele electronice cel mai des utilizate și, dacă este posibil, să transfere aceste Date Personale către alt furnizor de servicii (dreptul la portabilitatea datelor);
13.2.5. Să revoce consimțământul Persoanei Vizate față de Procesarea Datelor Personale.

13.3. Drepturile Persoanei Vizate la care se face referire în Clauza 13.1 din Politica de Confidențialitate vor fi exercitate în măsura în care Procesarea Datelor Personale nu reiese din obligațiile Grupului ELKO impuse asupra acesteia de legislația de reglementare.

13.4. Pentru a împiedica divulgarea nejustificată a Datelor Personale ale Persoanei Vizate către părți terțe, Grupul ELKO exercită drepturile unei Persoane Vizate pe baza unei cereri scrise, după identificarea prealabilă a Persoanei Vizate.

13.5. Cererea poate fi depusă în unul dintre următoarele moduri (informațiile de contact ale Grupului ELKO respectiv sunt disponibile pe website-ul acestuia):
13.5.1. Prin semnare cu semnătură electronică securizată calificată și trimitere la adresa de email a Societății respective din Grupul ELKO;
13.5.2. Personal la sediul Societății respective a Grupului ELKO în timpul programului de lucru și după verificarea identității Persoanei Vizate, realizată de un angajat al Societății Grupului ELKO, prin depunerea cererii respective;
13.5.3. Prin trimiterea unei cereri scrise la adresa legală a Societății respective a Grupului ELKO, indicând în cerere adresa poștală la care trebuie să se trimită răspuns. Răspunsul la o astfel de cerere va fi furnizat doar prin scrisoare recomandată, la adresa poștală specificată în cerere.

13.6. Răspunsul la cererea Persoanei Vizate va fi întocmit cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii; dacă este necesar, din motive obiective, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni.

13.7. În anumite cazuri prevăzute în legislația de reglementare, Grupul ELKO poate să nu dețină dreptul de a furniza informații către Persoana Vizată despre procesarea Datelor Personale.

13.8. Grupul ELKO are dreptul să refuze respectarea cerințelor specificate în cererea Persoanei Vizate dacă Persoana Vizată refuză în mod nejustificat să furnizeze informațiile sale de identificare.

13.9. Grupul ELKO își rezervă dreptul de a nu emite Date Personale, inclusiv Date Personale obținute în timpul supravegherii video în cazurile în care această emitere:
13.9.1. Afectează alte Persoane Vizate și nu există posibilități tehnice de emitere a Datelor Personale fără încălcarea drepturilor altor Persoane Vizate;
13.9.2. Din cauza dimensiunii sau complexității, necesită timp, personal sau resurse financiare excesive.

13.10. Persoana Vizată poate depune o plângere privind Procesarea Datelor Personale realizată de Societatea respectivă a Grupului ELKO la Autoritatea de Supraveghere privind Protecția Datelor Personale din țara în care Societatea respectivă a Grupului ELKO este înregistrată, dacă Persoana Vizată consideră că Procesarea Datelor Personale ale Persoanei Vizate încalcă drepturile și interesele Persoanei Vizate conform Legilor privind Protecția Datelor Personale.

13.11. Informațiile de contact ale autorităților de supraveghere privind Protecția Datelor Personale sunt disponibile pe website-urile acestora: Letonia - www.dvi.gov.lv Lituania - www.ada.lt Estonia - www.aki.ee Polonia - www.uodo.gov.pl Cehia - www.uoou.cz România - www.dataprotection.ro in Slovacia - www.dataprotection.gov.sk in Slovenia - www.ip-rs.si in Suedia - datainspektionen.se.

14. Informații de contact14.1. În cazul dubiilor sau pentru informații suplimentare privind procesarea Datelor Personale de către Grupul ELKO, vă rugăm să contactați Grupul ELKO prin trimiterea unui email la: Data.Privacy@elkogroup.com

15. Disponibilitatea și modificarea Politicii de Confidențialitate15.1. Grupul ELKO are dreptul să aducă unilateral modificări și adăugiri Politicii de Confidențialitate în orice moment prin publicarea versiunii curente a Politicii de Confidențialitate pe website-ul Grupului ELKO www.elkogroup.com

15.2. Politica de Confidențialitate este pregătită în limba letonă și poate fi tradusă în alte limbi conform limbilor țărilor în care Societățile Grupului ELKO desfășoară activități. În cazul disputelor, dezacordurilor sau reclamațiilor lingvistice sau de interpretare, textul în limba letonă al Politicii de Confidențialitate este obligatoriu din punct de vedere juridic.

Prezentul document este valabil începând cu 1 noiembrie 2020
  1. Politica de Confidențialitate